R – Qarshilik

Нет комментариев

I – Tok kuchi

Нет комментариев

Transformator

Bir kuchlanishli o‘zgaruvchan tokni boshqa kuchlanishli o‘zgaruvchan tokka o‘zgartirib beradigan elektromagnit apparat Transformator deyiladi.

Нет комментариев

Kirxgovming ikkinchi qonuni

Konturdagi alohida qism qarshiliklaridagi  kuchlanish pasayishlarining algebraik yig‘indisi shu konturdagi EYKlarning algebraik yig‘indisiga teng.

Нет комментариев

Kirxgovming birinchi qonuni

Tugundagi toklarning algebraik yig‘indisi nolga teng.

Нет комментариев

U – Kuchlanish

Нет комментариев

Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni

O‘tkazgichdagi tok kuchi kuchlanish (U) ga to‘g‘ri praportsional, (R) qarshilikka tеskari praportsional.

I=U ⁄ R

Нет комментариев

Butun zanjir uchun Om qonuni

Zanjirdagi tok kuchi, manba elektr yurituvchi kuchining zanjir tashqi va ichki qismlari qarshiliklari yig‘indisiga nisbatiga teng.

Нет комментариев